Algemene voorwaarden kopen via de vidaXL Marketplace 

Bijlage(n):

Volledige Algemene voorwaarden in PDF-formaat

Algemene voorwaarden Verkoper vidaXL

Artikel 1 - Definities

vidaXL Marketplace 

De besloten vennootschap vidaXL Marketplace B.V gevestigd te (5928 SK) Venlo, Mary Kingsleystraat 1. Opererend in Nederland onder BTW nummer NL859811876B01 en, Kamer van Koophandel nummer 74214241 handelend op de omgevingen vidaXL.nl en vidaXL.be

Omgeving: De vidaXL Marketplace website. Het webadres is “vidaxl” gevolgd door de landextensie (.nl / .be / .co.uk, etc.) bijvoorbeeld: www.vidaxl.nl en iedere andere door vidaXL Marketplace aangewezen applicatie.

Platform: de omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.

Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.

Verkoper(s): een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform producten aan Gebruikers aanbiedt.

Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.

Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product bij de Verkoper via het Platform.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het de bestelling en de koop van producten bij Verkopers via het Platform (hierna: Algemene voorwaarden kopen via de vidaXL Marketplace). Deze voorwaarden zijn ook op de vidaXL Marketplace website te raadplegen.

2.2 Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Verkoper, wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van Algemene voorwaarden kopen via de vidaXL Marketplace.

2.3 Van het bepaalde in deze Algemene voorwaarden kopen via de vidaXL Marketplace schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen blijven onverkort van kracht.

2.4 Deze Algemene voorwaarden kopen via de vidaXL Marketplace zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.

2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene voorwaarden kopen via de vidaXL Marketplace en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van vidaXL Marketplace worden bedongen, worden ook bedongen ten behoeve van de door vidaXL Marketplace ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Verkoper(s).

2.6 vidaXL Marketplace heeft het recht deze Algemene voorwaarden kopen via de vidaXL Marketplace te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper daarna een bestelling plaatst, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Artikel 3 - Klantaccount

3.1 De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:

- de Klant dient een klantaccount bij vidaXL Marketplace te hebben;

- de Klant is minimaal 18 jaar oud;

- de Klant is per e-mail bereikbaar.

3.2 vidaXL Marketplace is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Verkopers niet te verwerken en of daar voorwaarden aan te verbinden.

3.3 De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.

3.4 De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Algemene voorwaarden kopen via de vidaXL Marketplace en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

3.5 De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

Artikel 4 - Aanbod derde partijen

4.1 VidaXL Market Place is handelsagent van Verkoper. De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Verkoper en dat vidaXL Marketplace geen partij bij deze overeenkomst is of wordt.

4.2 Bij vragen of klachten over de door de Klant aangeschafte producten, dient de Klant zich rechtstreeks te wenden tot de betreffende Verkoper. De koper erkent dat hij in deze gevallen geen beroep kan doen op vidaXL Marketplace en vidaXL Marketplace op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Artikel 5 - Bestelling en levering

5.1 Een Klant kan via het normale bestelproces bij vidaXL Marketplace een bestelling plaatsen voor een product dat door een Verkoper wordt aangeboden.

5.2 De Klant ontvangt van de Verkoper een factuur.

5.3 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 6 - Vergoeding en betaling

6.1 De Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Verkoper aangekochte product verschuldigd aan vidaXL Marketplace. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan vidaXL Marketplace. De klant is niet van zijn betalingsverplichting bevrijd door rechtstreekse betaling aan de Verkoper.

Artikel 7 - Bepalingen bij aanschaf bij Verkoper(s)

7.1 Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Verkoper verplicht de Klant zich de algemene verkoopvoorwaarden van de desbetreffende Verkoper(s) waarvan hij een of meerdere producten via het Platform afneemt, te lezen en te accepteren.

Artikel 8 - Informatie en gebruik gegevens

8.1 Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door vidaXL Marketplace of Verkoper aan Klant verzonden informatie.

8.2 vidaXL Marketplace is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.

8.3 Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Verkoper worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.

8.4 Klant erkent dat een evaluatiesysteem onderdeel uitmaakt van het verkoopproces. De Klant zal hier per e-mail voor worden uitgenodigd. Klant verklaart dat hij, indien hij deelneemt aan het evaluatiesysteem, dit te goeder trouw zal doen. De Klant staat ervoor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Klant zal zich onthouden van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en/of lasterlijke informatie.

8.5 vidaXL Marketplace is te allen tijde gerechtigd om een review niet op de site op te nemen dan wel deze te verwijderen indien de review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden.

Artikel 9 - communicatie tussen de Klant en Verkoper

9.1 Alle communicatie tussen de Klant en Verkoper die vidaXL Marketplace verloopt kan door vidaXL Marketplace worden ingezien en gebruikt om:

  • De Klant en/of de Verkoper in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen;
  • Te beoordelen of de Verkoper aan de aan haar gestelde vereisten voldoet; en
  • Procesverbeteringen te analyseren.

9.2 De Klant geeft vidaXL Marketplace toestemming om de communicatie op te slaan, in te zien en te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

Artikel 10 - Diversen

10.1 vidaXL Marketplace is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via vidaXL Marketplace artikelen van Verkopers te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van vidaXL Marketplace.

Artikel 11 - Serverance clause

Indien een bepaling van deze overeenkomst onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verbinden zich om niet-verbindende bepalingen te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die qua inhoud en strekking zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

vidaXL Marketplace is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Verkopers op de vidaXL Marketplace website niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 12 - Toepasselijk recht

Op Algemene voorwaarden kopen via de vidaXL Marketplace is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de aan de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.