Algemene voorwaarden van #sharemevidaXL

Hi, 😊

U bent hiernaartoe verwezen omdat we uw content erg leuk vinden en wij;

vidaXL en zijn gerelateerde bedrijven (hierna 'vidaXL');

uw toestemming hebben gevraagd voor de verspreiding van uw audiovisuele content ("Werk") op (onder andere) onze websites, onze socialenetwerkaccounts zoals Instagram, Facebook en Pinterest ("Accounts"), in promotionele e-mails en advertenties en alle andere marketing-, promotie- en reclame-initiatieven.

We bieden u de mogelijkheid om uw Werk op onze websites en als aanvulling op onze Accounts te adverteren. Hierbij vragen we uw volledige toestemming om, zoals verderop beschreven, het gevraagde Werk in zijn geheel en commercieel te gebruiken.

 1. U bevestigt dat u:
  1. Een meerderjarig natuurlijk persoon bent;
  2. De gebruiker, eigenaar, huurder of een andere titel heeft die u het recht geeft toestemming te geven aan de overdracht; en,
  3. De oorspronkelijke auteur bent van het Werk dat je gedeeld hebt.
 2. Zonder afbreuk te doen aan deel VII, door de hashtag #sharemevidaxl toe te voegen aan uw content, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en verleent u ons een recht; kosteloos, dus u ziet uitdrukkelijk af van het ontvangen van enige vergoeding of tegemoetkoming van vidaXL naar aanleiding van deze opdracht; zonder territoriale beperking, dat wil zeggen wereldwijd; onherroepelijk, zodat de licentie onder geen enkele omstandigheid ingetrokken of beëindigd kan worden, anders dan onder voorbehoud van bepaling VII in de overeenkomst; eeuwigdurend, dat wil zeggen van onbepaalde duur; niet-exclusief, zodat u hetzelfde Werk kunt exploiteren en andere licenties kunt toestaan; overdraagbaar en sublicentieerbaar; om:
 1. het Werk, geheel of gedeeltelijk, te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, openbaar weer te geven, openbaar uit te voeren, tentoon te stellen en anderszins te exploiteren, op elk van onze websites, onze Accounts en alle andere mediakanalen, met inbegrip van onze nieuwsbrief en gedrukte media, zoals we bepalen naar eigen goeddunken. Hieronder vallen alle bekende en onbekende vormen van internetaanbod;

 1. zonder uw toestemming anderen te machtigen om het Werk, geheel of gedeeltelijk, te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, openbaar weer te geven, openbaar uit te voeren, tentoon te stellen en anderszins te exploiteren, in elk van onze websites, onze Accounts, alle andere mediakanalen, met inbegrip van onze nieuwsbrief en gedrukte media;

 1. zonder uw toestemming het Werk geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te bewerken, te vertalen, op te slaan, op te nemen in collectieve werken of te gebruiken om andere werken te maken.

 1. Verder bevestigt u door de hashtag #sharemevidaxl aan uw Instagram content toe te voegen dat het gebruik van uw Werk geen inbreuk maakt op persoonlijkheidsrechten van derden. Als derden in uw Werk voorkomen, bevestigt u dat zij akkoord gaan met de huidige licentie van uw Werk.
 2. vidaXL zal zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte worden gesteld van eventuele schendingen van auteursrechten en persoonlijkheidsrechten om de mogelijkheid te krijgen passende maatregelen te nemen om bestaande of mogelijke schade en claims te beperken. vidaXL kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schending van situaties waarnaar wordt verwezen in deel I, II en III van deze algemene voorwaarden.
 3. Voor het gebruik en de verspreiding van uw Werk op onze Accounts kunnen we noodzakelijke persoonsgegevens verwerken, dat wil zeggen uw audiovisuele content gemarkeerd met de hashtag of vidaXL merkvermelding, uw accountnaam en, bij uitzondering, andere gegevens die u mogelijk hebt gepubliceerd op sociale media (bijv. uw e-mailadres), om u erkenning te geven voor uw Werk. U heeft het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens, evenals het recht ons te verzoeken tot rectificatie, verwijdering of de beperking van de verwerking, het recht om bezwaar hiertegen te maken en het recht om uw toestemming in te trekken. U kunt gebruik maken van deze rechten door een e-mail te sturen naar webservice.nl@vidaxl.be. U kunt meer informatie vinden op Privacy- en Cookiebeleid.

 1. U gaat akkoord met alle voorwaarden die we het meest geschikt vinden voor vidaXL om u credits te geven voor uw werk en u bevestigt dat we niet verplicht zijn u op een specifieke manier credits te geven.

 1. Elke partij kan deze overeenkomst schriftelijk of digitaal beëindigen met een opzegtermijn van twee weken. Als dit het geval is, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar social.media@vidaxl.com. Als u gebruik maakt van dit recht om de licentie te beëindigen, dan mag vidaXL uw Werk in de toekomst niet meer gebruiken. Reeds gepubliceerd werk/campagnes zullen niet gewijzigd/verwijderd worden en u heeft geen enkel recht om dit te verzoeken.

 1. De site vidaXL, socialemedia-accounts, merken, logo's, enz. zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. U erkent en gaat ermee akkoord dat u geen intellectuele eigendomsrechten verwerft met betrekking tot het bovenstaande en alle gerelateerde content.

 1. Elke wijziging van of toevoeging aan deze overeenkomst dient schriftelijk of digitaal gedaan te worden. Indien een afzonderlijke bepaling van deze overeenkomst of een deel daarvan ongeldig is of wordt, zal dit de overige bepalingen van de overeenkomst niet ongeldig maken. Op deze overeenkomst is, voor zover een rechtskeuze is toegestaan, uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Hartelijk dank,

Het vidaXL team