Uitloggen
Je bent nu uitgelogd.
Ga verder
Vanaf nu ontvang je onze nieuwsbrieven!
assortment_usp
Houd je inbox in de gaten, binnen een paar uur ontvang je een e-mail met je kortingscode.
*Minimum bestelbedrag is €100,-. De korting is alleen geldig op vidaXL eigen merk producten. vidaXL respecteert je privacy. Je kunt je altijd uitschrijven.
close
Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief!

Bevestig de aanmelding door te klikken op de link in de e-mail die we je zojuist gestuurd hebben. Dankjewel!

Klik op de bevestigingslink in de email om je kortingscode te ontvangen.

Sluiten
GEEF JE MENING

Algemene veiling voorwaarden

Versie September 2013

Download algemene veiling voorwaarden vidaXL

Algemene Veilingvoorwaarden voor Consumenten

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vidaXL B.V., gevestigd te Venray (KvK nummer 52904822 ) en van de aan haar gelieerde (rechts-)personen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1 - Definities

Algemene Veilingvoorwaarden : deze algemene veilingvoorwaarden;

Bieder : de Consument die zich voor de deelname aan veilingen registreert of heeft geregistreerd om deel te kunnen nemen aan een veiling;

Bod : het door de Bieder op een veiling geboden bedrag inclusief belastingen

vidaXL : vidaXL B.V.die de Veiling aanbiedt

Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Koopovereenkomst : de koopovereenkomst tussen vidaXL enerzijds en Koper anderzijds die als gevolg van de Toewijzing tot stand komt;

Koper : de Bieder aan wie Toewijzing heeft plaatsgevonden;

Persoonsgegevens : de (persoons)gegevens die bij registratie door een Consument aan vidaXL dienen te worden verstrekt om als Consument te kunnen bieden op een Veiling en die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn;

Toewijzing : de uitdrukkelijke verklaring van vidaXL aan de Koper dat de veiling waarop door de Koper een Bod is uitgebracht aan de Koper is toegewezen. Deze verklaring geldt als een aanvaarding namens de Verkoper in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. Deze verklaring kan bestaan uit het toezenden van een bestelbevestiging via email.

Veiling : de online veiling via de Veilingwebsite voor de verkoop van één of meerdere Zaken;

Veilingwebsite : de Veilingwebsite waarmee vidaXL haar Veilingdienst aanbiedt;

Zaken : één of meerdere goederen en/of diensten.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

In aanvulling op de ALGEMENE VOORWAARDEN THUISWINKEL VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN zijn in de relatie

tussen vidaXL en een Bieder voorts deze ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN van toepassing op iedere Veiling van vidaXL, op het gebruik van de Veilingwebsite, op iedere registratie van een Bieder bij vidaXL om deel te kunnen nemen aan een Veiling en op iedere Veiling die plaatsvindt. Eventuele (algemene) voorwaarden van een Bieder worden door vidaXL uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Door deelname aan een Veiling verklaren de Deelnemers zich jegens elkaar en verklaart de Consument zich jegens vidaXL gehouden om deze Algemene Veilingvoorwaarden na te komen en zich gebonden aan de rechtsgevolgen die daaruit voor een Deelnemer voortvloeien. Een Deelnemer verplicht zich jegens vidaXL om deze voorwaarden onverkort en zonder enig voorbehoud na te komen en zich te zullen onthouden van gedragingen die de belangen van vidaXL als online veilinghuis (kunnen) schaden.

Artikel 3 - Registratie

 1. Om te kunnen deelnemen aan een Veiling dient de Bieder zich voor aanvang van de Veiling te hebben geregistreerd op de door vidaXL op de Veilingwebsite voorgeschreven wijze. Voorts verklaart de Bieder (reeds) door zijn/haar deelname aan een Veiling bevoegd te zijn om rechtshandelingen te verrichten en verklaart de Bieder in het bijzonder (in geval van Toewijzing) bevoegd te zijn om ten aanzien van het betreffende veiling een Koopovereenkomst aan te gaan. Voorts dient de Bieder zonder enig voorbehoud akkoord te gaan met de ALGEMENE VOORWAARDEN THUISWINKEL VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN en deze ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN. 

  vidaXL behoudt zich het recht voor registratie en deelname aan een Veiling, om haar moverende redenen, te allen tijde te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.
 2. De Bieder dient zich op eerste verzoek van vidaXL op behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke waarvan het de Bieder niet is toegestaan om deel te nemen aan de Veiling.
 3. De Bieder is verplicht om ervoor te zorgen dat door de Bieder bij registratie alle door de Bieder aan vidaXL te verstrekken gegevens volledig, correct en naar waarheid worden ingevuld en de Bieder garandeert de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan heeft Bieder de verplichting om vidaXL per ommegaand van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen.
 4. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de Bieder gebruik maakt bij een Veiling zijn strikt persoonlijk en mogen door een Bieder niet aan derden worden overgedragen. Als de Bieder vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient de Bieder vidaXL hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. De Bieder is aansprakelijk voor en gebonden aan alle handelingen die op een Veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit het gebruik van zijn/haar wachtwoord en/of gebruikersnaam, ook in geval van misbruik als de Bieder onzorgvuldig is omgegaan met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. vidaXL is mede namens de Verkopergerechtigd om nakoming te vorderen van de betalingsverplichtingen van een Bieder als gevolg van biedingen die hebben plaatsgevonden door gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam van de Bieder.

Artikel 4 - Privacy Verklaring

 1. vidaXL zal de (Persoons)gegevens van een Bieder gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Privacy Verklaring op haar Veilingwebsite. Een Bieder zal steeds bij een bezoek aan de Veilingwebsite de laatste wijzigingen van de Privacy Verklaring raadplegen.

Artikel 5 - Beveiliging

 1. vidaXL spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt daarbij passende technische en organisatorische maatregelen.
 2. De Bieder is jegens vidaXL gehouden om zijn computeren/of ieder ander apparaat waarmee hij zich toegang verschaft tot de Veilingwebsite afdoende en zoals gebruikelijk te beveiligen tegen virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden zich kunnen verspreiden via het Internet. Voorts zal de Bieder voldoende (beveiligings)maatregelen nemen om een ongeautoriseerd gebruik van zijn wachtwoord en gebruikersnaam door derden tegen te gaan.

Artikel 6 - De Veilingprocedure

 1. De voorbereiding en uitvoering van de Veiling worden uitsluitend door vidaXL bepaald. Dit betekent onder andere dat vidaXL de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de Veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, indien daarvoor naar het oordeel van vidaXL redelijke gronden zijn, personen al of niet tot de Veiling toe te laten, van verdere deelneming uit te sluiten, één of meer veilingen niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) veilingen, een Bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de Veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.
 2. De duur van een Veiling staat aangegeven op de Veilingwebsite. Dit laat onverlet dat vidaXL gerechtigd is om een Veiling te annuleren, op elk moment (voortijdig) te beëindigen, te schorsen of te verlengen. Zo zal vidaXL onder meer in de situatie dat, vanwege technische storing(en), een Veiling niet voor alle Bieders toegankelijk is van haar recht tot verlenging van de Veiling gebruik kunnen maken. vidaXL is hiertoe evenwel niet verplicht.
 3. Een Bieder is verplicht om door of namens vidaXL in het kader van een Veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.
 4. De Veiling zal plaatsvinden in de volgorde zoals in de veilingcatalogus vermeld. vidaXL heeft echter het recht van deze volgorde af te wijken.
 5. Een Bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een Internetveiling kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Daarbij dient onder meer te worden gedacht aan: de onmogelijkheid om (volledige) toegang te verkrijgen tot de Veilingwebsite en/of een Veiling, het niet of niet tijdig kunnen uitbrengen van een Bod, storingen van en/of gebreken in de Veilingwebsite en/of in de onderliggende hardware en/of netwerkverbindingen en/of de software waar de Veilingwebsite op draait. Voorts kunnen onderhoudswerkzaamheden aan de Veilingwebsite en/of aan het onderliggende systeem aan een onbeperkte toegang tot de Veilingwebsite en/of een Veiling en/of aan het uitbrengen van een Bod in de weg staan.

Artikel 7 - Omschrijving veilingen

 1. Omschrijvingen van een Veiling en alle inlichtingen op de Veilingwebsite en/of op andere wijze gedaan, worden naar “beste weten” gedaan. Het kan daarom voorkomen dat een omschrijving van een Veiling onjuist of onvolledig is.

Artikel 8 - Het Bod

 1. Een Bod dient te worden gedaan op de wijze zoals door vidaXL op de Veilingwebsite wordt aangegeven. De Veiling geschiedt bij opbod. vidaXL is op elk moment tijdens de Veiling gerechtigd de wijze waarop de Veiling plaatsvindt te veranderen, er is steeds slechts sprake van een (openbare) uitnodiging van de Verkoper tot het doen van een bod. vidaXL is gerechtigd om, indien daarvoor naar het oordeel van vidaXL redelijke gronden zijn, een bod niet te erkennen.
 2. Een Bod van de Bieder geldt als een aanbod aan vidaXL in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. De Bieder is gebonden aan een Bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere Bieder die een Bod uitbrengt, wordt geacht voor zichzelf te bieden/te mijnen en is persoonlijk gebonden jegens vidaXL en voor de uit zijn/haar Bod jegens vidaXL voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de persoon die het Bod uitbrengt verklaart namens een derde te handelen.
 3. Indien meerdere personen verklaren gezamenlijk een Bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen jegens vidaXL.
 4. vidaXL is gerechtigd deel te nemen aan de Veiling en namens derden een Bod uit te brengen op de door Verkoper ter veiling aangeboden veilingen.
 5. Bij elk hoger bod dat wordt uitgebracht, wordt er 1 minuut toegevoegd aan de veilingtijd.

Artikel 9 - Totstandkoming Koopovereenkomst

 1. De Koopovereenkomst komt tot stand als gevolg van Toewijzing, onverminderd het bepaalde in artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. 

  Deelname aan een Veiling betekent voor een Bieder niet dat een veiling zonder meer aan hem wordt verkocht. Ook indien op de Veilingwebsite staat aangegeven dat een Veiling plaatsvindt onder gunning, hoeft een hoogste Bod niet te leiden tot een Koopovereenkomst.
 2. De Bieder is er van op de hoogte dat de Zaken die op de Veiling voor verkoop worden aangeboden aan vidaXL toebehoren. De koopovereenkomst komt tussen vidaXL en de koper tot stand.

Artikel 10 - Facturatie en betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen,  dienen de door de consument verschuldigde  bedragen te worden voldaan binnen 14  dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van  een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. Het is niet toegestaan om couponcodes (kortingscodes) te gebruiken bij het betalen van een gewonnen veiling.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

 1. Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de geschillen die in het kader van een Veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 - Overige bepalingen

 1. vidaXL behoudt zich het recht voor om deze Veilingvoorwaarden aan te passen. In geval van aanpassingen gelden de nieuwe veilingvoorwaarden met ingang van de eerstvolgende Veiling.

Download algemene veiling voorwaarden vidaXL

Resterende tijd:
Huidig bod:
Mis onze aanbiedingen niet
€5,-korting*
checkmark

Exclusieve deals voor abonnees

checkmark

Een voorproefje van onze nieuwe producten

checkmark

Updates voor al onze kortingsbonnen

checkmark

Directe inspiratie vanuit de laatste trends

€5,-korting*
smiley_joy
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
*Minimum bestelbedrag is €100,-. De korting is alleen geldig op vidaXL eigen merk producten. vidaXL respecteert je privacy. Je kunt je altijd uitschrijven.
close